Zbornik radova

DRŽAVNA POMOĆ ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NA NADNACIONALNOM NIVOU I U DOMAĆEM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2017, vol. LI, br. 3 tom 1, str. 675–692

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 502/504:342.2

doi: 10.5937/zrpfns51-15033

Autori:

Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dr Sandra S. Fišer Šobot, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Zaštita životne sredine predstavlja imperativ savremenog društva. U ostvarenju ovog cilja prepliću se aktivnosti relevantnih subjekata na međunarodnom i nacionalnom planu. Uloga države u zaštiti životne sredine je od izuzetnog značaja i može biti ostvarena na različite načine. Finansijski podsticaji koje države daju za zaštitu životne sredine u novije vreme pojavljuju se kao jedan od bitnih segmenata aktivnosti u zaštiti životne sredine. Postupak davanja podsticaja podleže odgovarajućim pravilima i procedurama kojima se reguliše njihova upotreba, kako na nadnacionalnom, tako i na unutrašnjem planu. Na međunarodnom planu to se čini pravilima o korišćenju subvencija u međunarodnoj trgovini, a na nacionalnom planu pravilima o državnoj pomoći. Predmet analize u radu su pravna pravila STO o subvencijama, pravila komunitarnog prava kojima je regulisana državna pomoć u EU i pravne norme domaćeg prava o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine.

Ključne reči:

zaštita životne sredine, subvencije, državna pomoć za zaštitu životne sredine.

 

Pretraga