Zbornik radova

STICANJE PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U MAĐARSKOJ, S POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO EVROPSKE UNIJE I PRAVA DRUGIH ZEMALJA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1437–1451

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 349.412.22:061.1EU(439)

doi: 10.5937/zrpfns50-12226

Autor:

Dr Janoš E. Silađi, vanredni profesor

Univerzitet u Miškolcu

Pravni fakultet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se analiziraju pravna pitanja u vezi sa pravom svojine (i u određenoj meri pravom upotrebe) na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, s posebnim osvrtom na prekogranične aspekte ovih pitanja. Autor polazi od pretpostavke da su ona u svakoj državi aktuelna. U radu se posebno skreće pažnja na jedan evropski aspekt prekograničnog sticanja prava svojine na poljoprivrednom zemljištu, tj. na nova pravila usvojena u zemljama članicama koje su Evropskoj uniji pristupile 2004, odnosno 2007. godine. Tokom 2014. i 2015. godine Komisija Evropske unije je analizirala pravno uređenje sticanje prava svojine na poljoprivrednom zemljištu u novim članicama Unije i prema većini njih (Bugarskoj, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji i Slovačkoj) pokrenula pred Evropskim sudom pravde postupke zbog povrede obaveza prema Zajednici. Osim prava ovih država, u radu se analizira pravno uređenje ovog pitanja i u starijim državama članicama, kao i u nekim državama koje nisu članice Unije. U radu se pridaje značaj i drugim veoma važnim pitanjima, kao što su pitanje državnog suvereniteta, pohlepe za poljoprivrednim zemljištem, erozije tla, koja sva mogu da budu od uticaja na pravno uređivanje sticanja prava svojine na poljoprivrednom zemljištu u pojedinim zemljama.

Ključne reči:

zemljišno pravo – poljoprivredno zemljište – sticanje prava svojine

 

Pretraga