Zbornik radova

REPREZENTATIVNOST SUDIJA LAIKA U MAĐARSKOJ. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1415–1436

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 343.161/.162+347.962(439)

doi: 10.5937/zrpfns50-13042

Autor:

Dr Atila Bado, redovni profesor

Univerzitet u Segedinu

Pravni fakultet u Segedinu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Naša istraživačka grupa je još pre nego što je objavljena namera da se realizuje ova reforma odlučila da u Mađarskoj sprovede jedno sveobuhvatno empirijsko istraživanje koje će obuhvatiti i mišljenja prisednika i profesionalnih sudija. Ovim smo istraživanjem želeli dobiti preglednu sliku o sistemu prisednika laika budući da ovakvo istraživanje nije sprovedeno unazad zadnjih gotovo pedeset godina. Smatrali smo da je često negativna ocena delatnosti prisednika laika indukovana prevashodno mitovima i stručnom nadmoći pravne struke te negativnim izjavama o njihovom radu kakve se u sličnoj formi mogu čuti i u drugim zemljama, a da ona nije posledica mišljenja onih ljudi koji imaju stvarni uvid u pravo funcionisanje sistema, bilo da su laici ili profesionalni sudije. Cilj istraživanja je bio da na osnovu analize vrela sadržanih u stručnoj literaturi i pravnih propisa, te upoznavanja mišljenja prisednika laika i profesionalnih sudija dobijemo uvid u aktualno stanje sistema prisednika laika, kao i da u slučaju potrebe pripremimo de lege ferenda predloge za potrebe zakonodavca. U ovom radu se bavimo analizom problema izbora i reprezentativnosti sudija kao jednog od bazičnih pitanja same suštine laičkog suđenja.

Ključne reči:

profesionalne sudije, sudije laici, Mađarska.

 

Pretraga