Zbornik radova

RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA UNIJE U SLUŽBI OSTVARIVANJA NJENIH CILJEVA

 

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1373–1391

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 341.9:061.1EU

doi: 10.5937/zrpfns50-12465

Autor:

Dr Bernadet I. Bordaš, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rad daje pregled nastanka i razvoja evropeizovanog međunarodnog privatnog prava kao dela prava unije. Sam naziv evropeizovano međunarodno privatno pravo izveden je iz načina i stepena ujednačavanja materije koja čini predmet nacionalnih međunarodnih privatnih prava. Stepen u kojem je izvršeno ujednačavanje zavisi od dva činioca: prvi su ciljevi Evropske unije kao regionalne međunarodne organizacije ekonomskog karaktera a drugi legislativna procedura koju regulišu osnivački ugovori EU. Od ciljeva EU zavisi pravni osnov stvaranja evropeizovanog međunarodnog privatnog prava, a legislativna procedura pokazuje širinu ovlašćenja legislativnih organa EU da stvaraju akte koji potpadaju pod materiju međunarodnog privatnog prava. Uzimajući u obzir ova dva činioca razvoj evropeizovanog međunarodnog privatnog prava ima dva perioda: period međudržavne saradnje i period komunitarizacije, odnosno evropeizacije. Istraživanje obuhvata analizu osnivačkih ugovora od Rimskog ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice iz 1957 do Lisabonskih ugovora iz 2007. Fokus je na ciljevima EU i na legislativnoj nadležnosti organa EU, kao i na nadležnosti Suda EU da donosi presude po predlozima za odlučivanje o prethodnim pitanjima.

Ključne reči:

međunarodno privatno pravo EU, ciljevi EU, legislativna nadležnost EU, metod međudržavne saradnje, metod zajednice/unije, izvori evropeizovanog međunarodnog privatnog prava.

Pretraga