Zbornik radova

OTUĐENJE SPORNOG PRAVA ILI STVARI U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU: KA MEŠOVITOJ TEORIJI (I)RELEVANCIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1351–1371

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.91/.95:347.232(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns50-13443

Autori:

Dr Ranko I. Keča, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Marko S. Knežević, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se obrađuje problem otuđenja spornog prava ili stvari tokom parničnog postupka u smislu današnjeg domaćeg prava. Nakon prikaza dosadašnjih doktrina koje su se razvile, ispituje se koliko i u kojoj meri je relevatno za presuđenje novonastalo materijalnopravno stanje u vidu otuđenja spornog prava. Pri tome se naročito uzima u obzir novina na redakcijskom planu u vidu izričitog propisivanja proširenog dejstva pravnosnažnosti presude u odnosu na sticaoca. Upravo u vezi sa tim se ispituje u kojoj meri ipak treba da se prizna takvo dejstvo.

Ključne reči:

otuđenje spornog prava tokom parničnog postupka; teorija irelevancije; teorija relevancije; priširenje subjektivnih granica pravnosnažnosti.

 

Pretraga