Zbornik radova

OBAVEZA TRANSPARENTNOG PONAŠANJA DRŽAVE PRIJEMA ULAGANJA PREMA STRANOM ULAGAČU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1335–1350

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.727.22:341.24

doi: 10.5937/zrpfns50-12739

Autor:

Dr Petar M. Đundić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Odredbe o obavezi transparentnog ponašanja države prijema ulaganja prema stranim ulagačima sve češće nalaze svoje mesto u dvostranim međunarodnim sporazumima o zaštiti ulaganja. Njihov cilj je da se ulagaču obezbede sve informacije koje se odnose na pravni okvir ulaganja i koje su mu neophodne kako bi mogao da donese odluku u vezi sa svojim ulaganjem. Pojedine odredbe o transparentnosti su po svom domašaju toliko široke da zahtevaju od države prijema da ulagaču omogući učešće u postupku donošenja državne mere koja bi mogla pogoditi njegove interese. Sa druge strane, arbitražna praksa tradicionalno vidi obavezu transparentnog ponašanja kao jedan od elemenata sadržine standarda poštenog i pravičnog tretmana, mada još uvek nije obezbedila dovoljno jasan odgovor na pitanje kakva je tačno uloga ovog elementa i kakav je njegov odnos prema drugim elementima standarda. U ovom radu sadržana je analiza odredaba o transparentnosti u dvostranim sporazumima o zaštiti ulaganja Republike Srbije. Drugi deo rada je posvećen analizi arbitražnih odluka u kojima je o obavezi transparentnog ponašanja države odlučivano kao o elementu standarda poštenog i pravičnog tretmana.

Ključne reči:

zaštita stranih ulaganja, transparentnost, dvostrani sporazumi o zaštiti ulaganja, pošten i pravičan tretman.

Pretraga