Zbornik radova

JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA ZASTARELOG POTRAŽIVANJA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1315–1334

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.469:347.131.2

doi: 10.5937/zrpfns50-12763

Autor:

Dr Sanja M. Radovanović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nikolina B. Miščević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Kompenzacija (prebijanje) predstavlja način prestanka obaveze obračunavanjem međusobnih potraživanja i dugovanja između strana učesnica kompenzacije. Koja potraživanja, odnosno dugovanja mogu da budu predmet kompenzacije jeste pitanje koje je uređeno zakonskim propisima. U većini pravnih sistema, uslovi kompenzacije mogu se svesti na uzajamnost, dospelost, istovetnost i mogućnost prinudnog ostvarivanja. U pogledu potonjeg, posebno je interesantno pitanje zastarelih potraživanja. Naš zakonodavac se opredelio za vladajuće shvatanje civilistike savremenog doba, da se načelno zastarela potraživanja ne mogu prebijati. Ipak, u određenim slučajevima takva mogućnost nije isključena. Tu se, u prvom redu, misli na prebijanja potraživanja koja nisu bila zastarela kada su se stekli uslovi za preboj. U drugom slučaju, zakonodavac predviđa da je prebijanje moguće i kada je potraživanje zastarelo pre nego što se moglo ugasiti kompenzacijom, ako je izjava o kompenzaciji data pre isticanja prigovora zastarelosti. U radu će biti reči upravo o ovom potonjem, budući da jezičko tumačenje odnosne odredbe otvara brojna pitanja.

Ključne reči:

prebijanje, zastarelost, prigovor, načelo savesnosti i poštenja, načelo zloupotrebe prava.

 

Pretraga