Zbornik radova

OLOGRAFSKI I ALOGRAFSKI TESTAMENT U SRPSKOM I UPOREDNOM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1251–1279

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.67(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns50-12940

Autor:

Dr Jelena Đ. Vidić Trninić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Autor u radu sagledava pravnu regulativu olografskog i alografskog testamenta kao privatnih i redovnih oblika zaveštanja u pravu Srbije i ostalim savremenim pravima Evrope. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koja se odnose na uslove za punovažnost i postupak njihovog sačinjavanja u domaćem zakonodavstvu, u cilju uočavanja dobrih normativnih solucija, ali i određenih slabosti u legislativi, naročito posmatrano sa aspekta ostvarivanja zaštitne funkcije forme testamenta. Uporednopravnom analizom zakonskih rešenja posvećenih navedenim testamentima, sagledavaju se razlike, ali i zajednička rešenja i osnovni principi kojima se savremena zakonodavstva Evrope rukovode prilikom njihovog regulisanja. U zaključku, autor ukazuje na prednosti i nedostatke olografskog i alografskog testamenta, razmatra u kojoj meri je njihovo normativno uređenje u domaćem pravu slično, odnosno, u kojoj meri ono odstupa od postojeće regulative ovih testamenata u ostalim pravima Evrope, te predlaže moguće pravce njihovog pravnog uređenja u budućnosti, naročito uzimajući u obzir prednosti pojedinih zakonskih rešenja uočenih u uporednom pravu.

Ključne reči:

testament (zaveštanje), zaveštalac, privatni redovni testamenti, olografski testament, alografski testament.

Pretraga