Zbornik radova

POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1231–1249

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.077.3(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns50-13080

Autor:

Dr Zoran J. Lončar, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Usled pojave brojnih odstupanja posebnih upravnih postupaka od najvažnijih pravila opšteg upravnog postupka, a koja se nikako ne mogu podvesti pod zahteve specifične prirode rešavanja u pojedinim upravnim oblastima, od posebnog značaja je što je novim Zakonom o opštem upravnom postupku propisana, ne više samo obaveza saglasnosti pravila posebnih postupaka sa osnovnim načelima opšteg upravnog postupka, već i zabrana smanjivanja nivoa zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i obaveza na usalgašavanje svih posebnih postupaka sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku.

Ključne reči:

upravni postupak, poseban upravni postupak, opšti upravni postupak, zakon o opštem upravnom postupku.

 

Pretraga