Zbornik radova

UZAJAMNO PRIZNAVANJE SUDSKIH ODLUKA KAO OSNOV PRIBAVLJANJA I PRENOSA DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1175–1195

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.141:341.45

doi: 10.5937/zrpfns50-13061

Autor:

Dr Tatjana D. Bugarski, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Milana M. Pisarić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Savremeni oblici kriminaliteta čije obeležje je prekograničnost postavili su nove zahteve pred pravosudne organe koji se odnose na pribavljanje i prenos dokaza za potrebe vođenja krivičnog postupka. Na pribavljanje i prenos dokaza u krivičnim stvarima utiče prostorno važenje krivičnog zakonodavstva, način uređenja međunarodne pravne pomoću u krivičnim stvarima i garantovana osnovna ljudska prava i slobode. Zbog svega navedenog, problematika pribavljanja i prenosa dokaza u kontekstu međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima je izuzetno kompleksna, aktuelna i značajna, i u ovom radu joj je posvećena posebna pažnja. Princip uzajamnog pomaganja i uzajamnog priznavanja sudskih odluka i evropski nalog za sprovođenje istrage su osnovna pitanja kojima se autori bave u ovom radu. Ova problematika je izuzetno aktuelna od maja meseca 2017. godine, od kog momenta će evropski nalog za sprovođenje istrage biti jedini instrument za pribavljanje i prenos dokaza između država članica Evropske unije. Posebna pažnja je posvećena principu uzajamnog priznavanja sudskih odluka na kome se ovaj instrument zasniva, kao i pitanju vrednovanja dokaza pribavljenih u inostranstvu.

Ključne reči:

krivični postupak, međunarodna saradnja, uzajamno pomaganje, uzajamno priznavanje sudskih odluka, dokazi, evropski nalog za sprovođenje istrage.

 

Pretraga