Zbornik radova

PRILOG RASPRAVI O ZABRANI FIZIČKOG KAŽNJAVANJA DETETA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 4, str. 1157–1173

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 346.63:316.624(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns50-13136

Autor:

Dr Darko Z. Simović, redovni profesor

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Biljana Simeunović-Patić, vanredni profesor

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se razmatraju argumenti za i protiv zabrane fizičkog kažnjavanja dece u svetlu uporednopravnih rešenja, komparativnih iskustava i rezultata naučnih istraživanja o efektima ove prakse u disciplinovanju dece. Okolnost da, prema postojećim naučnim saznanjima, fizičko kažnjavanje dece ne proizvodi značajne pozitivne efekte, ali dovodi do određenih negativnih posledica, upućuje na to da ovu bi ovu praksu disciplinovanja trebalo napuštati i podsticati njenu supstituciju alternativnim metodama vaspitavanja dece. Iskustva zemalja u kojima već decenijama postoji zakonska zabrana fizičkog kažnjavanja dece govore da tom cilju treba težiti prevashodno podizanjem javne svesti i kroz mere osnaživanja roditelja i staratelja. Tendencija da se fizičko kažnjavanje izjednači sa fizičkim zlostavljanjem može se pokazati neproduktivnom u suzbijanju neadekvatnih praksi disciplinovanja i vaspitavanja dece ukoliko njen ishod bude to da se akcenat društvene reakcije stavi na stigmatizaciju i kažnjavanje roditelja i staratelja, umesto na njihovu edukaciju, osnaživanje i podizanje javne svesti o pravima deteta.

Ključne reči:

fizičko kažnjavanje deteta, fizičko zlostavljanje, disciplinovanje deteta, zabrana fizičkog kažnjavanja.

Pretraga