Zbornik radova

FOTOGRAFIJA KAO AUTORSKO DELO

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 697–711

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 77:347.78

doi: 10.5937/zrpfns50-11886

Autor:

Boba M. Brankov, student doktorskih studija

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Autor fotografije, odnosno nosilac autorskog prava, raspolaže ličnopravnim i imovinskopravnim ovlašćenjima, koja su detaljno regulisana ZASP. Fotografija se može smatrati autorskim delom, ukoliko ispunjava kriterijume koji su predviđeni zakonskom definicijom autorkog dela: fotografija mora biti ljudska tvorevina, mora imati duhovni sadržaj, navedeni duhovni sadržaj mora imati odgovarajuću formu i mora biti originalno delo. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je u januaru 2016. godine podneo Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog za usvajanje autentičnog tumačenja odredbe člana 2 stav 2. ZASP. Suština ovog predloga jeste da se svaka rutinski izrađena fotografija, koja se preuzima u elektronskom obliku, ne može smatrati autorskim delom, a samim tim i da autori navedenih fotografija ne mogu uživati zaštitu autorskog prava. Navedeni predlog za autentično tumačenje člana ZASP je motiv za pisanje ovog rada. U okviru posebnih poglavlja, razmotreni su elementi fotografije kao autorskog dela, povreda autorskog prava usled neovlašćenog korišćenja fotografije, uz poseban osvrt na povredu prava putem društvenih mreža.

Ključne reči:

fotografija; autorsko pravo; povreda autorkog prava; društvene mreže; Internet

 

Pretraga