Zbornik radova

KONCENTRACIJE SPAJANJEM UČESNIKA NA TRŽIŠTU I KONCENTRACIJE STICANJEM KONTROLE U PRAVU KONKURENCIJE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 533–547

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.721:061.1EU(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns50-11808

Autor:

Dr Sandra S. Fišer Šobot, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Relevantni izvori prava konkurencije Srbije i Evropske unije ne definišu šta se smatra koncentracijom, nego određuju koje poslovne operacije vode koncentraciji učesnika na tržištu. Prema tome da li utiču na promenu pravnog položaja učesnika u koncentraciji, sve koncentracije mogu da se podele na sledeći način. Prvu grupu čine koncentracije koje dovode do statusnih promena učesnika na tržištu, odnosno u kojima jedan ili oba učesnika na tržištu gube pravni subjektivitet. To su koncentracije spajanjem. Drugu grupu predstavljaju koncentracije sticanjem kontrole nad ciljnim društvom. U ovom slučaju učesnici u koncentraciji povezuju se ugovorom, a između njih se uspostavlja odnos nadređenosti i podređenosti. Konačno, zajedničko ulaganje dva ili više učesnika na tržištu za trajno obavljanje svih funkcija samostalnog privrednog subjekta smatra se koncentracijom, a osnov mu je ugovorno povezivanje jer se njime ne menja pravni položaj učesnika na tržištu.
Predmet rada je pojmovno određenje i analiza koncentracija spajanjem učesnika na tržištu i koncentracija sticanjem kontrole u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije.

Ključne reči:

pravo konkurencije, koncentracije, spajanja, kontrola, odlučujući uticaj.

 

Pretraga