Zbornik radova

PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI UGOVORA O OSIGURANJU USEVA I PLODOVA OD SUŠE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 513–532

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 368.013:351.823.1

doi: 10.5937/zrpfns50-11445

Autori:

Dr Janko P. Veselinović, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Todor Đ. Marković, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Marijana Dukić Mijatović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Ekonomski fakultet u Subotici

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Ugovor o osiguranje useva i plodova od suše zasniva se na riziku od manje količine padavina u odnosu na raniji merodavni period. Autori su sa pravnog i ekonomskog aspekta analizirali specifičnost predmeta rizika suše, ali i druge odredbe koje su karakteristične za ovaj ugovorni odnos. Analizira se i položaj ugovornih strana u ovom ugovornom odnosu, koji jednim delom proizlazi iz monopolskog položaja osiguravajuće organizacije. U tom delu je analizirana i sloboda ugovaranja, koja je ugrožena usled nejednakog položaja ugovornih strana. Posebna pažnja posvećena je izvorima prava i to naročito opštim i posebnim uslovima osiguravajućih organizacija, jer su oni osnovni izvor prava, u nedostatku zakonske regulative u ovoj oblasti. Analizirani su razlozi za nerazvijenosti ove vrste osiguranja kod nas i posledice takvog stanja na sigurnu poljoprivrednu proizvodnju. Analizirana je i uloga zakonodavca u pogledu regulisanja pojedinih elementata ovog ugovornog odnosa, ali i po pitanju državnih podsticaja koji bi doprineli većem procentu osiguranih poljoprivrednih površina. Time bi se smanjila neizvesnost i šteta koju poljoprivrednici trpe usled sve većih vremenskih kolebanja. Imajući u vidu neadekvatnu pravnu i ekonomsku tradiciju edukacija u ovoj oblasti bi predstavljala značajan doprinos za razvoj ove vrste osiguranja. Iako je za sigurnost poljoprivredne proizvodnje i izvesnost nadoknada usled smanjenja prinosa zbog suše pretpostavka za sigurnost poljoprivrednika, zbog niza razloga interes osiguravajućih organizacija i poljoprivrednika je nedovoljan. Autori analiziraju pravne i ekonomske razloge takvog stanja. Autori analiziraju razliku između ugovora o osiguranju plodova i useva od rizika suše i vremenskiog derivativnog ugovora, kojima se može trgovati na berzi.

Ključne reči:

osiguranje, suša, ugovor, pravni, ekonomski

Pretraga