Zbornik radova

NOVI ZAKONSKI OKVIR ZA STRANA ULAGANJA U SRBIJI – BITNE KARAKTERISTIKE I MOGUĆI EFEKTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 423–438

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.727.22(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns50-11827

Autor:

Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Predmet rada su bitne odrednice,odnosno karakteristike i novine koje donosi novi srpski Zakon o ulaganjima iz 2015. godine. U drugom delu rada smo se bavili i njegovim dometima i efektivnošću pogledu privlačenja stranih ulaganja. Cilj rada je bio i da se i u ovom kontekstu izvrši kritička analiza konvencionalnih stajališta o značaju pravnih reformi u procesu privlačenja stranih ulaganja.
U radu se zaključuje da je navedeni zakon o sadržinskom smislu, uglavnom zakon kontinuiteta, koji se zasniva se na principima liberalizacije, zaštite i podsticanja stranih investicija, uz posebne iskorake u nekim segmentima, posebno u pogledu njihove daljnje liberalizacije, Koncepcijski, najznačajnije novine se vezuju za sferu podsticaja investicija i stvaranje kompleksnog, pomalo i glomaznog sistema institucionalne podrške stranim ulaganjima.
Zasnovana na ovakvom pristupu i rešenjima, novi predmetni zakonski okvir za strana ulaganja stvara povoljniji pravni ambijent za njihovu realizaciju. Međutim, iskustvo dosadašnjih zakonodavnih reformi u ovoj oblasti kod nas i uporednom pravu, ukazuje da su dometi tih poboljšanja dosta limitirani, te stoga teško mogu dovesti do izraženijih rezultata u privlačenju investicija, posebno s obzirom na ograničenja sadržana u samoj prirodi stranih investicija i realnom uticaju pravne regulative na lociranje stranih ulaganja.

Ključne reči:

strana direktna ulaganja, srpski zakon o ulaganjima, pravne reforme, karakteristike, efekti, liberalizacija, zaštita, podsticanje.

 

Pretraga