Zbornik radova

ANALIZA EVOLUCIJE I SAVREMENOG STANJA CIVILNOG PROCESNOG PRAVA AUSTRIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2016, vol. L, br. 2, str. 401–421

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.91/.95(436)”1895”(094.5)

doi: 10.5937/zrpfns50-11830

Autor:

Dr Marija M. Salma, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu su analizirana pravila austrijskog Zakona o praničnom postupku. Iako je ovaj zakon donet još 1895. godine, on je još uvek u važnosti. Trajnost ujedno ukazuje na vrednost ovog zakonodavnog dela. Takođe, ovaj zakon je značajno uticao na srednjeevropska i istočnoevropska procesna prava. SamZPP Austrije, iako je sačuvao svoje osnove, od vremena donošenja do danasdoživeo je brojne izmene, uključiv i izmene koje su nastale krajem XX i početkom XXI veka. Novije izmene su nastale pod uticajem zajedničkog evropskog procesnog prava i tiču se nadležnosti, izvršavanja odluke, postupka povodom platnog naloga, posebnih parničnih postupaka, kao i vanparničnog postupka. Austrijsko civilno procesno pravo je kao normativni sistem, sa pratećom bogatom literaturom, uticalo i na srpsko pravo koje je u sistemu i pojedinim institutima preuzelo rešenja austrijskog prava. U radu se daje pregled sistema i osnovnih instituta građanskog parničnog postupka Austrije: tužba, odgovor na tužbu, pripremno ročišta, usmena rasprava, dokazna sredstva i dokazni postupak, odluke suda. Cilj je da se važeća sadržina ZPP-a Austrije sagleda u kontekstu reforme srpskog Zakona o parničnom postupku.

Ključne reči:

Austrijski Zakon o parničnom postupku, tužba, odgovor na tužbu, usmena rasprava, podnesci, dokazivanje, presuda, pravni lekovi.

 

Pretraga