Zbornik radova

ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 395–406

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.453.1

doi: 10.5937/zrpfns48-7365

Autor:

Luka Baturan, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sad

Sažetak:

U radu se analiziraju pravne norme kojima se reguliše izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini. Osnovna hipoteza je da osnovni cilj izdavanja zemljišta u zakup treba da bude postizanje efikasne alokacije, kao i maksimizacija javnih prihoda od izdavanja. U tom smislu, zaključeno je da treba ukinuti ograničenja koja stoje kao prepreka tržišnoj alokaciji. Tu spadaju odredbe kojima je ograničen krug lica koja mogu da učestvuju u javnom nadmetanju u postupku izdavanja zemljišta u zakup, zatim pravo prečeg zakupa, kao i zabrana izdavanja zemljišta u podzakup. Takođe se kritikuje primena načela afektacije, odnosno ograničenja slobode jedinica lokalne samouprave u korišćenju sredstava dobijenih od izdavanja zemljišta u zakup.

Ključne reči:

poljoprivredno zemljište, zakup, podzakup, pravo prečeg zakupa, originerni prihodi

 

Pretraga