Zbornik radova

KONTRADIKTORNOSTI ZAKONA O PREKRŠAJIMA U OBLASTI SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MERE MEDICINSKOG KARAKTERA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 381–394

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.232-053.6:[343.24/.28

doi: 10.5937/zrpfns48-7353

Autori:

Stefan Samardžić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sad


Ivan Milić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sad

Sažetak:

Maloletnici predstavljaju posebnu kategoriju učinilaca prekršaja, s obzirom na uzrast u vreme izvršenja prekršaja, te se zakonom propisuju i posebne sankcije koje im se mogu izreći. Naročita pažnja poklonjena je merama medicinskog karaktera. Međutim, Zakon o prekršajima propisuje kontradiktorna rešenja u pogledu sankcija prema maloletnicima, te u pojedinim odredbama ne razlikuje mlađeg od starijeg maloletnika. U prvom delu rada govori se uopšte o maloletnim učiniocima prekršaja, dok se o kaznama raspravlja u drugom delu rada. Centralni deo rada bavi se problemima sa zaštitnom merom „Obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci“, te se ukazuje na neke nelogičnosti u samom Zakonu. S tim u vezi, u radu ćemo videti da li je u pojedinim slučajevima zakon stroži prema maloletnom učiniocu prekršaja ili maloletnom učiniocu krivičnog dela, s obzirom na sankcije koje im se mogu izreći.

Ključne reči:

maloletnik, prekršaj, alkohol, droga, lečenje

 

Pretraga