Zbornik radova

RAZMENA INFORMACIJA U OBLASTI NEPOSREDNOG OPOREZIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE I PRAKSI EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 351–364

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 336.226:061.1EU

doi: 10.5937/zrpfns48-7268

Autor:

Cvjetana Cvjetković, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sad

Sažetak:

Predmet analize ovog rada je jedan vid uzajamne pravne pomoći u poreskim stvarima – razmena informacija, i to u oblasti neposrednog oporezivanja, koja u uslovima funkcionisanja jedinstvenog tržišta Evropske unije dobija sve veću važnost. U radu su prikazane novine koje je sa sobom donela Direktiva 2011/16/EU, koja predstavlja najvažniji instrument pravne pomoći u ovoj oblasti. Posebna pažnja u radu je usmerena na praksu Evropskog suda pravde u ovom domenu.

Ključne reči:

razmena informacija; neposredni porezi; Evropski sud pravde

 

Pretraga