Zbornik radova

LJUDSKA PRAVA NA TANKOJ CRVENOJ LINIJI IZMEĐU UNIVERZALNOSTI I RELATIVNOSTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 291–301

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.7:340.12

doi: 10.5937/zrpfns48-7138

Autor:

Dr Dragutin Avramović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Ljudska prava predstavljaju otvoren pravni i politički koncept sa veoma širokom vrednosnom amplitudom. Akademske rasprave o prirodi ljudskih prava započinju nakon Drugog svetskog rata, u periodu internacionalizacije ljudskih prava, a svoj vrhunac dostižu u periodu nakon Hladnog rata. U ovom radu se analiziraju i preispituju aktuelne teorije o ljudskim pravima, od onih, koja ljudska tretiraju kao univerzalna, pa sve do onih koja stoje na suprotnom polu i koja zagovaraju ideju potpune relativnosti ljudskih prava. Autor stoji na stanovištu da je najprihvatljivije srednje rešenje, pozicija umerenog relativizma, odnosno relativnog univerzalizma ljudskih prava. Naime, u radu se ističe da samo uski krug osnovnih, „suštinskih“ ljudskih prava oko kojih je postignut međukulturni konsenzus mogu pretendovati na to da se tretiraju kao univerzalna. Van tog uskog kruga ljudskih prava, postoji veliki broj ljudskih prava čije značenje i interpretacija u velikoj meri zavise od konkretnog kulturnog konteksta. Autor ističe da je u tim slučajevima nužno uvažavati relativistički diskurs i da se rešenje jedino može tražiti u međukulturnom, međucivilizacijskom dijalogu, u kome će nezapadnim vrednostima, isto kao i zapadnim biti posvećena jednaka pažnja.

Ključne reči:

Ljudska prava; Univerzalnost ljudskih prava; Relativnost ljudskih prava; Džek Doneli; Majkl Gudhart

 

Pretraga