Zbornik radova

ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA O VANBRAČNOJ DECI U SRBIJI XIX VEKA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 279–290

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.632(497.11)“18“

doi: 10.5937/zrpfns48-7118

Autor:

Dr Maša Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je razmotren pravni položaj vanbračne dece u Srbiji XIX veka. Analizirane su pravne norme i sudske odluke koje se odnose na lična, imovinska i nasledna prava vanbračnih potomaka. Pravni status deteta se u bitnoj meri razlikovao u zavisnosti od toga da li je rođeno u braku ili van braka, s obzirom da su vanbračna deca diskriminisana u odnosu na zakonitu decu. Podređen položaj nezakonitog potomstva je bio naročito izražen u oblasti naslednog prava, jer su vanbračna deca mogla biti zakonski naslednici svojih roditelja samo ukoliko su pozakonjena. U protivnom nisu mogla zakonskim putem naslediti ni svoju vanbračnu majku, ni oca, niti bilo kog njihovog srodnika. Imajući u vidu značaj koji je pozakonjenje imalo za poboljšanje njihovog pravnog položaja, u radu je na njega skrenuta posebna pažnja. Promena porodičnog statusa deteta bila je moguća i putem usvojenja, jer su usvojena deca bila izjednačena sa bračnom. U praksi su zabeleženi česti slučajevi zaključivanja ugovora o usinovljenju, te su stoga analizirana pravna pravila i sudske odluke kojima su bliže određeni uslovi za punovažnost takvih ugovora, mogućnosti njihovog raskida, prava i dužnosti usvojenika i posebno njihov naslednopravni položaj.

Ključne reči:

Vanbračna deca, usvajanje nezakonite dece, utvrđivanje vanbračnog očinstva, pozakonjenje vanbračne dece.

 

Pretraga