Zbornik radova

SUDIJE POROTNICI I OCENA DOKAZA PO SLOBODNOM SUDIJSKOM UVERENJU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 221–234

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.161:343.14

doi: 10.5937/zrpfns48-7267

Autor:

Dr Tatjana Bugarski, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U savremenom krivičnoprocesnom zakonodavstvu velika pažnja se posvećuje problematici dokazivanja, odnosno dokaznim radnjama kao jednom od najvažnijih pitanja krivičnog postupka. U većini slučajeva se obrada i analiza ove problematike odnosi na uslove za primenu dokaznih radnji, organe postupka koji ih sprovode, način njihovog izvođenja i slično. Ipak, kao jedno od najvažanijih pitanja u vezi sa dokazivanjem ostaje pitanje ocene dokaza po slobodnom sudijskom uverenju od čega zavisi i sam ishod postupka kao i odluka suda. Ovo pitanje je posebno značajno kada se ima u vidu postojanje tradicionalnog laičkog elementa suđenja u opštem krivičnom postupku. Zbog toga je i predmet ovog rada upravo ocena dokaza po slobodnom uverenju sudija porotnika, njihova uloga u krivičnom postupku, ovlašćenja i nadležnost, kao i pitanje opravdanosti njihovog učešća u krivičnom postupku.

Ključne reči:

krivični postupak, sudije porotnici, dokazivanje, ocena dokaza po slobodnom sudijskom uverenju

 

Pretraga