Zbornik radova

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U POSTUPKU PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: KIPAR PROTIV TURSKE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 189–206

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.426.4:[341.6:342.7(4)

doi: 10.5937/zrpfns48-6970

Autor:

Dr Sanja Đajić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je dat prikaz nedavno donete odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kipar protiv Turske. To je prvi međudržavni spor u kojem je dosuđena naknada štete i to za moralnu štetu koju su pretrpela lica na području severnog Kipra. Nakon pregleda osnovnih činjenica i zahteva u ovom predmetu, autor postavlja problem u širi kontekst međunarodnog prava analizirajući institut moralne štete u opštem međunarodnom pravu i u praksi Međunarodnog suda pravde, Evropskog suda za ljudska prava i u investicionoj arbitraži. Međunarodni sudovi različito određuju naknadu za moralnu štetu te se ona kreće od deklaratornih presuda do visokih novčanih iznosa. Posebno pitanje koje je u radu obrađeno je pitanje kaznene odštete te da li moralna šteta u određenim slučajevima ima funkciju kazne za odgovornu državu. Dok je opšte međunarodno pravo bliže stavu da međunarodno pravo ne poznaje kaznenu štetu mišljenja pojedinih arbitraža i sudija Evropskog suda za ljudska prava dopušta takvo tumačenje.

Ključne reči:

Kipar protiv Turske – Evropski sud za ljudska prava – moralna šteta – naknada štete – kaznena šteta

 

Pretraga