Zbornik radova

NEUSKLAĐENOST ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE IZ 2011. GODINE SA DRUGIM PROPISIMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 171–187

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.1(497.11)“2011“(094.5)

doi: 10.5937/zrpfns48-6709

Autor:

Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se ukazuje na neusklađenost novog ZKP iz 2011. godine sa drugim propisima u našem pravnom sistemu: sa Ustavom, praksom Evropskog suda za ljudska prava, Krivičnim zakonikom, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o policiji, Zakonom o obligacionim odnosima. S druge strane, navode se zakoni koji još nisu terminološki ili suštinski usklađeni sa novim ZKP. Sve to narušava harmoniju našeg pravnog sistema i zahteva promene ZKP

Ključne reči:

Zakonik o krivičnom postupku, Ustav, Krivični zakonik, Zakon o javnom tužilaštvu

 

Pretraga