Zbornik radova

NACIONALNI TRETMAN U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI – DOMAĆE PRAVO I MEĐUNARODNI STANDARDI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 139–152

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.5:006.3(100)

doi: 10.5937/zrpfns48-7291

Autor:

Dr Drago Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Predmet rada je princip nacionalnog tretmana, jedan od bazičnih principa međunarodne trgovine. Cilj je da se iz pravne perspektive utvrde njegovi domašaji i sadržina utvrđena u međunarodnom trgovinskom organizovanju, prevashodno u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, a sve naravno u kontekstu srpskog prava.
Izvršena analiza je pokazala da je vidljiva namera našeg zakonodavca da načelno uskladi naše zakonodavstvo sa zahtevima i standardima STO, koji su inače, i sami nepotpuni i izazivaju sporenja, koja se ni u praksi rešavanja sporova ne razrešavaju u potpunosti i na dosledan način. U našem pravu se čini iskorak u odnosu na situaciju iz pređašnjeg relevantnog zakonodavstva, zato što se osim na trgovinu robama, primena ovog principa proširuje i na trgovinu uslugama, ali i na prava industrijske svojine. Međutim, u najznačajnijoj, bazičnoj oblasti, trgovini robama, to se i dalje čini na uopšten način, simplifikovanjem čitave problematike i svodeći je samo na zaštitu od diskriminacije, a zanemarujući sferu protekcionizma. Takvo postupanje ne odslikava svu složenost ove materije, niti je potpuno usklađeno sa zahtevima STO. Međutim, dobra strana ovakvog pristupa je što daje državi više slobode u postupanju u ovoj sferi, što može biti prihvatljivo u prelaznom periodu do punog članstva Srbije u ovoj organizaciji.

Ključne reči:

Nacionalni tretman, domaće pravo, GATT, diskriminacija, protekcionizam, sličnost proizvoda, zaštita domaće proizvodnje.

 

Pretraga