Zbornik radova

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA U PARNIČNOM POSTUPKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 129–138

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.91/.95:004.773.3

doi: 10.5937/zrpfns48-7135

Autor:

Dr Marija Salma, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Rad razmatra zajednička evropska i nacionalna pravila o pravnom saobraćaju koji se obavlja elektronskim putem. Takav vid pravnog saobraćaja doprinosi ubrzanju postupka. Ukazuje se na to, da se elektronska komunikacija stranaka i suda, odnosno trećih lica odvija na osnovu posebnim propisima uređenim registrima za podnošenje podnesaka stranaka i odluka suda. Propisi o elektronskom saobraćaju se odnose na privredne (trgovinske) sporove. Evropska i nacionalna pravila ne isključuju elektronski pravni saobraćaj i na neprivredne sporove, ali uz izričitu saglasnost stranaka

Ključne reči:

Elektronski pravni saobraćaj, pravni značaj elektronskog pravnog saobraćaja u pogledu ubrzanja parnice, elektronsko dostavljanje podnesaka

 

Pretraga