Zbornik radova

ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U REPUBLICI SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 67–80

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 349.41(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns48-7247

Autor:

Dr Danica Popov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Predmet rada je zaštita, uređenje i korišćenje, poljoprivrednog zemljišta, kao dobra od opšteg interesa, prvenstveno prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište koristi se isključivo za poljoprivrednu proizvodnju osim ako Zakon ne predviđa nešto drugo. Vlasnik, odnosno korisnik, obradivog poljoprivrednog zemljišta dužan je da kao dobar domaćin i po pravilima kodeksa dobre poljoprivredne prakse, zemljište redovno obrađuje i primenjuje mere utvrđene kako, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu tako i drugim odgovarajućim propisima. Pomenutim Zakonom predviđena su pravila koja se odnose na način korišćenja poljoprivrednog zemljišta pa je zabranjeno: ispuštanje i odlaganje opasnih i štetnih materija; korišćenje obradivog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; usitnjavanje katastarskih parcela obradivog poljoprivrednog zemljišta; pričinjavanje poljske štete itd. Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta preduzimaju se odgovarajuće protiverozivne mere kao i zaštita zemljišta od klimatskih uticaja, i elementarnih nepogoda. Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta ostvaruje se i merama uređenja poljoprivrednog zemljišta, pod kojima se prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, podrazumevaju postupci: komasacije, dobrovoljnog grupisanja zemljišta i melioracije. Radi efikasnije zaštite poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji ustanovljen je informacioni sistem o poljoprivrednom zemljištu, kao i Uprava za poljoprivredno zemljište, pri ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.

Ključne reči:

poljoprivredno zemljište, zaštita poljoprivrednog zemljišta, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

 

Pretraga