Zbornik radova

JAVNE AGENCIJE U SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2014, vol. XLVIII, br. 3, str. 25–36

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.075(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns48-7380

Autor:

Dr Dragan Milkov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Nakon političkih promena 2000. godine, u srpskom pravnom sistemu se pojavljuju nove institucije koje do tada nisu postojale. To je dovelo i do stvaranja novih oblika vršilaca upravne delatnosti, pored tradicionalnih oblika koji od ranije postoje. I pored toga što je struktura srpske uprave uglavnom zasnovana na germanskoj tradiciji, iz anglosaksonskog prava je preuzet naziv agencije za određene vršioce upravne delatnosti, iako za tim nije postojala nikakva objektivna potreba. Za razliku od SAD, gde je agencija jedini i univerzalan naziv za sve subjekte javne uprave, u Srbiji su stvorene agencije kao organi uprave, kao posebne organizacije, kao javne agencije po posebnom zakonu i još neke agencije neodređenog statusa. Do stvaranja agencija u Srbiji je najverovatnije došlo zbog neprilagođenog prevoda sa tekstova na engleskom jeziku, koje je Srbija poslednjih desetak godina koristila za reforme uprave. No, ta početna greška se na kraju pretvorila u lošu nameru da se javne agencije formiraju u sve većem broju i u sve više oblasti.

Ključne reči:

Agencije, oblici organa uprave, organizacija državne uprave, struktura uprave, „agencifikacija“.

 

Pretraga