Zbornik radova

PRAVNI OKVIRI EVROPSKE UNIJE U BORBI PROTIV DEČJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 2, str. 471–487

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.542.1-053.2:004.738.5

doi: 10.5937/zrpfns46-2573

Autor:

Milana Pisarić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Seksualna zloupotreba i iskorišćavanje dece predstavljaju ozbiljno kršenje osnovnih prava deteta, a dečja pornografija na Internetu specifičan štetan sadržaj, čije se postojanje i širenje nikako ne može dovesti u vezi sa slobodom mišljenja i izražavanja. Borba protiv onlajn pornografskog materijala na kom su prikazana deca podrazumeva inkriminisanje određenih štetnih ponašanja, identifikovanje dece koja su žrtve, otkrivanje učinilaca tih krivičnih dela i njihovo krivično gonjenje, uklanjenje pornografskih sadržaja sa Interenta, odnosno onemogućavanje pristupa stranicama na kojima se ti sadržaji nalaze. Iako Internet predstavlja gotovo neograničen prostor za distrubuciju pornografskog materijala na kome su prikazana deca, odgovor države na ovu pojavu je teritorijalno ograničen, s obzirom na činjenicu da čak i ukoliko država uspostavi kontrolu sadržaja na Internet stranicama koje se nalaze na njenoj teritoriji, korisnici materijal mogu pronaći na Internet stranicama koji se nalaze van domašaja nadležnih organa te države. Iz tog razloga, borba protiv onlajn dečje pornografije zaheteva harmonizaciju nacionalnih propisa i uspostavljanje efikasne međunarodne saradnje.

Ključne reči:

dečja pornografija, Internet, Evropska unija

 

Pretraga