Zbornik radova

POMAGANJE U IZVRŠENJU KRIVIČNOG DJELA U SRPSKOM KRIVIČNOM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 629–649

jezik rada: srpski

Stručni članak

udk: 343.237

doi: 10.5937/zrpfns45-0033

Autor:

Veljko Turanjanin, student doktorskih studija

Univerzitet u Kragujevcu

Pravni fakultet u Kragujevcu

Sažetak:

Autor u radu obrađuje pitanje pomaganja u izvršenju krivičnog djela, dajući njegove osnovne karakteristike, te prezentuje aktuelno stanje u oblasti sa osvrtom na sudsku praksu. Krivičnopravna teorija i praksa su saglasne u tumačenju odredbi Krivičnog zakonika koje regulišu pomaganje u izvršenju krivičnog djela. Krivično djelo kao protivpravno, u zakonu predviđeno skrivljeno ponašanje jeste ponašanje subjekta koji se javlja kao učinilac krivičnog djela, a to je najčešće pojedinac. Ali, u sve bržem i raznovrsnijem vrtlogu života danas, sve više krivičnih djela biva izvršeno od strane više lica, što predstavlja daleko opasniji vid kriminaliteta nego kada je krivično djelo izvršeno od strane jednog lica. Kada je krivično djelo rezultat djelovanja više lica, tada je riječ o saučesništvu, čiju vrstu predstavlja pomaganje u izvršenju krivičnog djela. U radu autor ističe bitne odrednice teorijskih shvatanja o pomaganju, počev od pojma, elemenata i vrsta pomaganja do sticaja pomaganja i produženog pomaganja. Na kraju autor daje kratak pregled saučesništva maloletnika u praksi, u pokušaju traženja pomaganja maloletnika u sudskoj praksi.

Ključne reči:

pomaganje, saučesništvo, vrste, maloletnici

 

Pretraga