Zbornik radova

USAGLAŠENA PRAKSA I/ILI SVESNI PARALELIZAM NA OLIGOPOLISTIČKOM TRŽIŠTU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 549–560

jezik rada: srpski

Stručni rad

udk: 339.13.012.432

doi: 10.5937/zrpfns45-0028

Autor:

Jovana Đuričić, saradnik u nastavi

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Sažetak:

Konkurencija predstavlja tržišno stanje koje je poželjno u svakom društvu. Učesnici na tržištu na kom postoji fer konkurencija, trudeći se da budu bolji jedni od drugih, doprinose da tržište na kom deluju napreduje više od onog na kom je konkurencija slabija. Međutim, narušavanje konkurencije postalo je veoma često u savremenom društvu. Najčešće se to čini određenim sporazumima, izričitim ili prećutnim usaglašavanjem ponašanja učesnika na tržištu, ali i na druge načine, sa ciljem postizanja određenih pogodnosti, a posebno ostvarivanja ekstraprofita. Ograničenje konkurencije može se uočiti i na oligopolističkim tržištima. Međutim, tim tržištima svojstveni su izvesni tržišni oblici koje je često teško razlikovati od zabranjenih netržišnih ponašanja. U ovim radu definiše se odnos usaglašene prakse i svesnog paralelizma na oligopolističkom tržištu, kao primera ponašanja koje se sankcioniše i onog koje je prividno legitimno, s osvrtom na praksu Suda Evropske unije.

Ključne reči:

konkurencija, oligopol, usaglašena praksa, svesni paralelizam.

 

Pretraga