Zbornik radova

STANJE I TENDENCIJE U SUPROTSTAVLJANJU KOMPJUTERSKOM KRIMINALU NA EVROPSKOM NIVOU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 487–505

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.533:004]:061.1EU

doi: 10.5937/zrpfns45-0024

Autor:

Milana Pisarić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Integracija telekomunikacionih i informacionih sistema u savremenom društvu omogućava skladištenje i prenos podataka o svim vrstama komunikacija čime je stvoren niz novih mogućnosti za zloupotrebe u okviru sajber prostora. Te zloupotrebe se odnose na ugrožavanje integriteta, dostupnosti ili poverljivosti računarskih mreža i telekomunikacionih sistema i sa njima povezanih podataka ili se odnose na upotrebu takvih mreža i sistema za izvršavanje «tradicionalnih» krivičnih dela. Sve ove zloupotrebe mogu se zajedničkim imenom označiti kao kompjuterski kriminal. Bez određenih prilagođavanja specifičnostima kompjuterskog kriminala, kao pojave globalnih razmera, otkrivanje, dokazivanje, istraživanje i krivično gonjenje ove vrste kriminala gotovo da je nemoguće. Stoga je uočena potreba za postavljanjem pravnog okvira suprotstavljanja kompjuterskom kriminalu, koji bi činila materijalnopravna i procesnopravna pravila prilagođena ovoj vrsti kriminala kao i za unapređenjem međunarodne saradnje, u okviru globalne i regionalne borbe protiv sajber kriminala. U radu će biti predstavljeno trenutno stanje strateških i pravnih okvira suprotstavljanja kompjuterskom kriminalu na nivou Saveta Evrope i Evropske unije, kao i tendencije u razvoju planskog suprotstvaljanja pomenutim zloupotrebama u okviru ovih regionalnih organizacija.

Ključne reči:

kompjuterski kriminal, pravni okviri, Savet Evrope, Evropska unija.

 

Pretraga