Zbornik radova

OSNOVNI PRAVNI INSTRUMENTI UZAJAMNE POMOĆI U PORESKIM STVARIMA U EVROPSKOJ UNIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 469–485

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 336.22:061.1EU

doi: 10.5937/zrpfns45-0023

Autor:

Cvjetana Cvjetković, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Predmet analize ovog rada su osnovni pravni instrumenti uzajamne pomoći u poreskim stvarima u oblasti neposrednog i posrednog oporezivanja u Evropskoj uniji, modaliteti uzajamne pomoći i njen značaj u borbi protiv međunarodnog organizovanog izbegavanja poreske obaveze i međunarodnog dvostrukog oporezivanja. Naime, procesi globalizacije i liberalizacije, u uslovima oporezivanja u skladu sa načelom svetskog dohotka, doveli su do toga da informacije sa kojima raspolaže jedna poreska jurisdikcija nisu dovoljne za potpuno i tačno utvrđivanje poreske obaveze. U takvim situacijama države se oslanjaju na uzajamnu pomoć koja se manifestuje u tri oblika: kao razmena informacija, saradnja poreskih službenika i istovremena kontola, odnosno revizija.

Ključne reči:

uzajamna pomoć u poreskim stvarima, razmena poreskih informacija, saradnja poreskih službenika, istovremene kontrole, Evropska unija

 

Pretraga