Zbornik radova

TEHNOLOŠKE MERE U SISTEMU ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 399–411

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.78:004

doi: 10.5937/zrpfns45-0019

Autor:

Dr Sanja Radovanović, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu će biti obrađena pitanja koja se odnose na probleme preventivne zaštite autorskih dela putem tehnoloških mehanizama. Naime, u digitalnom okruženju nosiocima prava je nametnut pojačan rizik od neovlašćenog iskorišćavanja njihovih intelektualnih tvorevina. Iskorišćavanje dela digitalnim putem često prelazi granice do kojih titular može da kontroliše eksploataciju svog autorskog dela, a zaštita koju pružaju pravne norme se, u društvu brze razmene informacija, može pokazati kao nedovoljno efikasna. Stoga se u praksi sve češće postavljaju fizičke prepreke digitalnom iskorišćavanju autorskih dela, generično nazvane tehnološke mere zaštite. Međutim, njihova neselektivna priroda nameće ponovno preispitivanje odnosa između privatnih interesa titulara prava i javnog interesa da društvo koristi i usavršava intelektualna dobra. Pojedini segmenti ovog problema će biti u radu posebno naglašeni.

Ključne reči:

digital rightѕ management; digitalizacija; tehnološke mere zaštite; kontrola pristupa; kontrola iskorišćavanja; tehnološke mere zaštite integriteta dela; zaobilaženje tehnoloških mera zaštite; proizvodnja uređaja; stavljanje u promet uređaja.

 

Pretraga