Zbornik radova

PRAVNO-TEORIJSKA RAZMATRANJA O POJEDINIM ASPEKTIMA VRŠENJA SUDSKE VLASTI U KRIVIČNIM STVARIMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 309–326

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.19

doi: 10.5937/zrpfns45-0015

Autor:

Dr Dragiša Drakić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se sa pravno-teorijskog aspekta razmatra problematika koja se odnosi na najbitnije aspekte vršenja sudske vlasti u krivičnim stvarima, na koji način se osvetljava i priroda vršenja sudske funkcije u krivičnom postupku.
Nakon uvodnih razmatranja o pojmu suda uopšte, kao i pojmu krivičnog suda, autor u prvom delu svog naučnog rada analizira, a potom i daje kritički osvrt na pretpostavke pravilnog i zakonitog vršenja sudske vlasti od strane krivičnog sudije.
U centralnom delu rada autor razmatra dve suštinske sudijske delatnosti od kojih zavisi donošenje zakonite i pravedne odluke u krivičnom postupku - utvrđivanje činjenica i primenu prava. Kada je u pitanju utvrđivanje činjenica, isti zaključuje da je to najsloženiji i najodgovorniji posao kojeg sudija vrši u krivičnom postupku, koju tvrdnju potom detaljno obrazlaže ubedljivom argumentacijom. Nakon toga, autor prelazi na ništa manje kompleksnu razradu pojave koju nazivamo primena prava, pri čemu naglasak stavlja na onaj segment koji se uobičajeno naziva primena prava u užem smislu.
Na kraju izvodi zaključak, da „prilikom donošenja odluke, bez obzira na to da li se ta odluka odnosi na utvrđivanje činjenica ili na primenu prava, ličnost sudije, kao odlučujuća instanca, nikada ne bi smela biti isključena, jer sudstvo je čuvar istinskog prava a nije izvršilac prostog legaliteta“.

Ključne reči:

sud, krivični postupak, sudska vlast, utvrđivanje činjenica, primena prava, pravno-teorijski aspekt

 

Pretraga