Zbornik radova

INFORMACIJE (OBAVEŠTENJA) SLUŽBI BEZBEDNOSTI KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 289–308

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.14:343.9.02

doi: 10.5937/zrpfns45-0014

Autor:

Dr Tatjana Lukić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Borba protiv savremenih oblika kriminaliteta kao što su organizovani kriminal, terorizam i druga izuzetno teška krivična dela uslovila je ne samo modifikaciju procesnih načela i procesnih pravila, nego i nužnost preispitivanja dokaznih sredstava u smislu uvođenja novih dokaza u krivični postupak. S obzirom da je sprečavanje, otkrivanje i dokazivanje u slučajevima navedenih krivičnih dela sistemsko pitanje i da je efikasnost uslovljena kohezijom preventivnih i represivnih mehanizama u svakoj strategiji sprečavanja i suzbijanja teškog kriminaliteta, sve se više i češće nameće pitanje koje je iznedrila praksa, a to je pitanje upotrebe informacija koje su prikupile službe bezbednosti kao dokaza u krivičnom postupku. U ovom radu autor se posebno bavi ovim pitanjima u smislu nužnosti i opravdanosti upotrebe informacija (obaveštenja) kao dokaza u krivičnom postupku, iskustvima i praksom u nekim drugim državama i naravno upotrebom ovih informacija u krivičnom postupku Republike Srbije. Posebno je obrađeno i pitanje kriminalističko-obaveštajne analitike i razmene informacija na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Ključne reči:

podatak, informacija, obaveštenje, službe bezbednosti, krivični postupak, dokaz, razmena informacija, međunarodna saradnja

 

Pretraga