Zbornik radova

UGOVOR O POKLONU ZA SLUČAJ SMRTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 241–256

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.472(37)

doi: 10.5937/zrpfns45-0011

Autor:

Dr Marko Đurđević, docent

Univerzitet u Beogradu

Pravni fakultet u Beogradu

Sažetak:

Donatio mortis causa je u rimskom pravu bilo dobročino raspolaganje koje je realizovano na osnovu saglasnosti volja koja je proizvodila pravno dejstvo tek u slučaju smrti i posle smrti poklonodavca. Poklonoprimac nije imao nikakvo pravo prema poklonodavcu za njegovog života, a sticao je svojinu na predmetu poklona u času poklonodavčeve smrti i samo pod uslovom da ga je nadživeo. Posmrtni poklon (donatio post mortem) je ugovor na osnovu koga se pravni odnosi između poklonodavca i poklonoprimca zasnivaju od momenta zaključenja, još za života poklonodavca. Poklonoprimac ima prema poklonodavcu potraživanje na predaju predmeta poklona, s tim što su predaja stvari i prenos svojine odloženi do momenta smrti poklonodavca. Sticanje svojine poklonoprimca ne zavisi od toga da li će nadživeti poklonodavca. Ako umre ranije, pravo da traže predaju i prenos svojine imaju njegovi naslednici. Donatio mortis causa i donatio post mortem imaju bitno drugačija pravna dejstva. Ipak, često se u pravnoj teoriji poklonom za slučaj smrti označava saglasnost volja koja nema dejstva koja je donatio mortis causa imalo u rimskom pravu ili, se obrnuto, u novijoj zakonodavnoj praksi, posmrtnom poklonu, pripisuju pravne posledice koje su se vezivale za poklon za slučaj smrti.

Ključne reči:

poklon, poklon za slučaj smrti, donatio mortis causa, posmrtni poklon, donation post mortem

 

Pretraga