Zbornik radova

UPOTREBA NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 183–214

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.14:342.738

doi: 10.5937/zrpfns45-0009

Autor:

Dr Snežana Brkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor se u ovom radu bavi problematikom nezakonitih dokaza u srpskom krivičnom postupku. Materija je podeljena u tri dela. U prvom delu se izlaže opšta teorija o dopustivosti nezakonito prikupljenih dokaza. U drugom delu su izložena pravila o dopustivosti dokaza u odnosu na povredu prava na privatnost. Treći deo je posvećen pravilima o dopustivosti dokaza s obzirom na nezakonito ispitivanje okrivljenog. Navedena pitanja su obrađena iz aspekta odgovarajućih ustavnih odredaba, zakonskih odredaba, sudske prakse, kao i srpske pravne doktrine. Na kraju se nalaze zaključna razmatranja.

Ključne reči:

nezakoniti dokazi, dokazne zabrane, pravo na privatnost, nezakonito ispitivanje

 

Pretraga