Zbornik radova

OGRANIČAVANJE LIČNE SLOBODE ZADRŽAVANJEM OSUMNJIČENOG

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 167–182

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.721:343.126

doi: 10.5937/zrpfns45-0008

Autor:

Dr Saša Knežević, vanredni profesor

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu

Sažetak:

Pravo na ličnu slobodu jedno je od najvažnijih prava iz kataloga osnovnih ljudskih prava i sloboda, sadržanog u najvažnijim aktima međunarodno pravnog karaktera, i ustavima država zasnovanih na vladavini prava. Ovo pravo čini samu bit ljudske egzistencije, i stoga je neophodna njegova pravna artikulacija.
Lična sloboda znači pravo na sigurnost građana, da on neće biti uhapšen i zadržan u zatvoru od strane državnih organa, kao i pravo da se slobodno kreće i nastanjuje. Međutim, iz same prirode krivično pravne zaštite društvenih vrednosti, proističe potreba da se ograniči pravo na ličnu slobodu u izuzetnim okolnostima, uključujući pritvaranje osumnjičenih.
Zadržavanje osumnjičenog je mera procesne prinude, kojom se, na osnovu policijske odluke, osumnjičeni privremeno zadržava, radi prikupljanja informacija i saslušanja. Osnovni principi humanosti zahtevaju da pritvoreni osumnjičeni zadržava sva prava, koja proizilaze iz principa zaštite lične slobode.

Ključne reči:

sloboda; zadržavanje; osumnjičeni; policija; procesna prinuda

 

Pretraga