Zbornik radova

MODELI OSTVARIVANJA BEZBEDNOSTI U ŠKOLAMA U REPUBLICI SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 127–140

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 351.75:373

doi: 10.5937/zrpfns45-0006

Autori:

Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu


Mr Svetlana Stanarević, asistent

Univerzitet u Beogradu

Fakultet bezbednosti

Sažetak:

Ovaj rad predstavlja naučno-stručnu analizu prikupljenih podataka o projektima i programima koji su se bavili bezbednošću učenika i bezbednošću škole uopšte i to u periodu od 2000. godine do danas, a koje su finansirale i podržale dve ključne institucije koje se bave mladima. To su pre svih Ministarstvo prosvete, a zatim i Ministarstvo za omladinu i sport, koje je posle donošenja Nacionalne strategije za mlade (2008) podržalo mnoge projekte koji se bave problemima mladih.
Tekst je rađen i s namerom da se izdvoje ključni elementi za predstavljanje i analizu projekata i programa koji su realizovani ili čija realizacija i dalje traje širom Republike Srbije, a zatim da se da kritična ocena svakog od njih kako bi se na kraju došlo do optimalnog modela i programa zaštite bezbednosti škola u Republici Srbiji što i jeste cilj projekta. Kao prvo, navedeni su kriterijumi koji su poslužili odabiru projekata koji će ući u polje analize i predstavljanja, a zatim i kriterijumi ili parametri po kojima ćemo oceniti pozitivne i negativne strane svakog od njih.
Tekst koji sledi deo je realizacije projekta Fakulteta bezbednosti koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije pod nazivom „Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja baspitno obrazovnog sistema u Republici Srbiji“

Ključne reči:

bezbednost škola, učenici, oblici i nosioci ugrožavanja, modeli i programi zaštite

 

Pretraga