Zbornik radova

KVALIFIKOVANA DRŽAVINA U FUNKCIJI STICANJA PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 1, str. 109–125

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.232.4

doi: 10.5937/zrpfns45-0005

Autor:

Dr Danica Popov, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Održaj je originarni način sticanja prava svojine na osnovu kvalifikovane, uzukapione, državine koja je trajala zakonom određeno vreme. U slučaju održaja uzukapient, koji nije vlasnik, ali ima državinu stvari i prema njoj se ponaša kao da je vlasnik, istekom roka za održaj stiče pravo svojine, a vlasnik, koji svoje pravo nije vršio u tom roku gubi pravo svojine. Održaj ima za cilj da se prevaziđe nesklad između faktičkog i pravnog stanja na taj način što, držalac stvari, čija državina ima određene kvalitete protekom vremena utvrđenog zakonom, postaje njen vlasnik. U zavisnosti od stepena kvalifikovanosti državine potrebne za održaj, razlikuju se redovni i vanredni održaj. Za redovan održaj se zahteva državina koja je zakonita, svojinska, savesna i prava, i protek vremena od tri godine za pokretne stvari i deset godina za nepokretnosti. Vanredni održaj se odlikuje manjim stepenom kvalifikovanosti državine i dužim rokovima održaja. Državina treba da bude samo savesna, ali ne i zakonita. Što se tiče rokova, oni iznose, deset za pokretne stvari i dvadeset za nepokretnosti. Predmet rada je razmatranje državine podobne za održaj (zakonita, savesna i prava).

Ključne reči:

održaj, kvalifikovana državina, redovan održaj, vanredan održaj, zakonita državina, savesna državina i prava državina

Pretraga