Zbornik radova

PRAVNA REGULATIVA ABORTUSA U REPUBLICI SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 243–267

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 618.39: 342.7(497.11)

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0014

Autor:


Jelena Stojšić, student doktorskih studija

Univerzitet u Beogradu

Pravni fakultet u Beogradu

Sažetak:

Abortus danas predstavlja veoma delikatno pravno i društveno pitanje, kojim se ne bave samo zakonodavna i stručna tela država, već i međunarodne institucije. Sve više se govori o pravu na abortus odn. o pravu na bezbedan abortus. Iako nema države koja zakonom apsolutno zabranjuje abortus, propisi, čak i država označenih kao „veoma liberalne“, u praksi pokazuju veće ili manje prepreke ostvarivanja prava žene na bezbedan abortus. Rad analizira aktuelne evropske standarde (Savet Evrope, Evropski sud za ljudska prava), zakonodavstva zemalja članica EU i njihovu primenu u praksi, i upoređuje sa zakonodavstvom i praksom Republike Srbije, koja, kako se pokazalo, ne odstupa od prakse evropskih zemalja, ali zahteva reformu, kao i većina zakonodavstava i prakse članica EU.

Ključne reči:

abortus, reproduktivna prava, Savet Evrope, ljudska prava, bezbedan abortus

Pretraga