Zbornik radova

SUOČENJE IZ KRIMINALNO-PSIHOLOŠKOG ASPEKTA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 219-234

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 343.143:159.9

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0012

Autor:


Dr Čaba Fenjveši, vanredni profesor

Univerzitet u Pečuju

Pravni fakultet u Pečuju

Sažetak:

Izučavajući institut suočenja kao dokaznog sredstva u krivičnom procesnom pravu, u ovom radu analizirao sam njegov kriminalno psihološki aspekt. Prikazan je psihološki osnov suočenja kao i proces formiranja saznanja zasnovanog na činjenicama. U radu se analiziraju takođe i forme i oblici u kojima se istina i neistina iskazuju kod svedoka i naposletku psihološki osnovi konflikta u suočenju.

Ključne reči:

Suočenje, krivični postupak, dokazno sredstvo

Pretraga