Zbornik radova

IVANJDANSKI ATENTAT I PREKI SUD U PISMIMA KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA DRAGI MAŠIN

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 199-216

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.197:323.27(497.11)„1899“

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0011

Autor:


Uroš Stanković, saradnik u nastavi

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Od početka emotivne veze do veridbe (8. jula 1900. godine) kralj Aleksandar Obrenović i njegova ljubavnica Draga Mašin vodili su vrlo intenzivnu prepisku. U njoj, pored obostranih izliva nežnosti, pronalazimo i politička zbivanja. Među tim zbivanjima svoje mesto zauzeli su i Ivanjdanski atentat i Preki sud koji je povodom njega ustanovljen. Autor u radu prikazuje sadržinu sačuvanih kraljevih pisama izabranici svoga srca koja dotiču Ivanjdanski atentat i Preki sud i na osnovu podataka koje ona daju nastojati da odgovori na pitanja koliko napisano može da pomogne u rasvetljavanju pozadine ova dva događaja (pre svega, obaveštenosti kralja o njima i kraljevom uticaju na njihov tok), jesu li informacije koje se nalaze u prepisci istinite i da li je Draga Mašin uticala na odluke svog ljubavnika vezane za atentat i krivične postupke pred Prekim sudom.

Ključne reči:

Aleksandar Obrenović, Draga Mašin, prepiska, Ivanjdanski atentat, Preki sud

Pretraga