Zbornik radova

PRAVNI POLOŽAJ MUSLIMANA U SREDNJOVEKOVNOJ UGARSKOJ

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 171-179

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 28(439.2)“04/14“

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0009

Autor:


Mr Boris Stojkovski, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U srednjovekovnoj Ugarskoj gotovo od samog vremena doseljenja Mađara u Panonsku niziju bilo je i muslimanskog stanovništva. Poreklo ovog stanovništva nije sasvim razjašnjeno, ali njihovo prisustvo u ugarskoj srednjovekovnoj državi svedoče i zakoni. U vreme kraljeva Ladislava I i Kolomana, na prelazu između XI i XII stoleća doneti su zakonici. Među članovima zakonika obojice kraljeva nalazi se i nekoliko članova koji regulišu položaj muslimana. Ovi zakoni su i tema rada koji sledi. Zakoni se odnose na život muslimana u Ugarskoj, regulišući podizanje hramova, brak, kao i određena pravila u ishrani karakteristična za islam. Drugi aspekt njihovog pravnog položaja vezan je za postojanje sudske autonomije u okvirima države, kao i učešće muslimana u parnicama pred hrišćanskim sudijama.

Ključne reči:

muslimani, Ugarska, zakoni, srednji vek

Pretraga