Zbornik radova

AMERIČKA DOKTRINA O ZAŠTITI STEČENIH PRAVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 125–144

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 340.12(73)

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0007

Autor:


Mr Dragana Ćorić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Američka, i uz nju, engleska pravna teorija, su razvile najveći broj mehanizama zaštite stečenih prava. Veoma retke povrede stečenih prava od strane retroaktivnosti su, sa druge strane, bile dovoljne da „uzdrmaju“ jedan od osnovnih temelja vladavine prava, a to je pravna sigurnost. Apsolutna pravna sigurnost, pod koju ovde možemo supsumirati i princip zaštite stečenih prava i(ne)retroaktivnosti, kako tvrde naučnici i praktičari anglosaksonske provenijencije, je moguća, ali teško izvodljiva. No, retko samostalno i decidno izjašnjavanje upravo o zaštiti stečenih prava i zabrani retroaktivnosti, i češće spominjanje istih u okviru vladavine prava čine anglosaksonsku pravnu teoriju i posebno kao najrazvijeniju-američku pravnu teoriju, interesantnom za dalja teorijska proučavanja.

Ključne reči:

američka pravna teorija, stečena prava, pojam, doktrina

Pretraga