Zbornik radova

OSNOV ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA U UPOREDNOM PRAVU (FRANCUSKA, BELGIJA, ITALIJA, ŠPANIJA)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 95–123

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.65(44+493+450+460)

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0006

Autor:


Mr Jelena Vidić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Određivanje naslednika predstavlja osnovni zadatak zakonodavstva prilikom regulisanja zakonskog nasleđivanja. Najznačajnije činjenice na kojima su u današnje vreme, odnosno u savremenim pravnim porecima zasnovani zakonski nasledni redovi predstavljaju činjenice srodstva, braka i vanbračne zajednice. Odgovarajući način normiranja odnosa spomenutih činjenica kao pravnorelevantnih činjenica u formulisanju pravila zakonskog nasleđivanja ima veliki značaj u svakom konkretnom pravnom poretku. Naime, u većini zemalja evropskog kontinentalnog tipa, zakon predstavlja jedan od dva dopuštena osnova pozivanja na nasleđivanje, koji, iako slabiji pravni osnov pozivanja na nasleđivanje, u njima češće nalazi svoju primenu od zaveštanja kao pravnog osnova pozivanja na nasleđivanje. Osim toga, značaj konkretnog načina normiranja odnosa srodstva, braka i vanbračne zajednice u formulisanju pravila zakonskog nasleđivanja proizlazi iz činjenice da norme ovog nasleđivanja odražavaju opšti stav jednog društva o tome na koji način treba da budu uređene naslednopravne posledice smrti ostavioca. Iz navedenih razloga značajno je uporediti pravnu regulativu u okviru pojedinih pravnih sistema, a koja se odnosi na pitanje odnosa navedenih činjenica u formulisanju pravila zakonskog nasleđivanja.
Kao nastavak prethodnih radova u kojima smo ukazali na naslednopravne posledice odnosa srodstva, braka i vanbračne zajednice u pravu Engleske, kao i u pravima germanske pravne tradicije, ovaj rad za predmet svog istraživanja ima pravnu regulativu navedenog pitanja u pojedinim zemljama romanske pravne tradicije, konkretno u pravima Francuske, Belgije, Italije i Španije.

Ključne reči:

srodstvo, brak, vanbračna zajednica, srodnici, bračni drug, vanbračni partner, zakonsko nasleđivanje, zakonski nasledni deo.

Pretraga