Zbornik radova

OPEN SOURCE UGOVOR O LICENCI SOFTVERA – POJAM I PRAVNA PRIRODA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 81–94

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.77.043:004.4

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0005

Autor:


Mr Sanja Radovanović, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je analizirana posebna vrsta ugovora o licenci softvera - open source licenca, kao relativno nov instrument pravnog prometa autorskim pravom na softveru. Značaj ovog ugovora ogleda se u njegovoj, sve većoj, zastupljenosti na softverskom tržištu, koja najavljuje novu eru u eksploataciji autorskih dela uopšte. Naime, u savremenom informacijskom društvu, informacije predstavljaju stožer daljeg civilizacijskog napretka. S obzirom na to da su one, pod određenim uslovima, objekti pravne zaštite, restriktivne mogućnosti njihove upotrebe, naročito kada je u pitanju softver kao autorsko delo, mogu negativno uticati na dalji društveni razvoj. Stoga se u praksi softverski razvijenih zemalja pronalaze novi instrumenti raspolaganja, kojima se nastoji da se zadovolje interesi titulara autorskog prava i interesi korisnika autorskih dela. Ovaj rad ima za cilj da jedan takav ugovor - open source, približi i domaćoj pravnoj teoriji i praksi.

Ključne reči:

softver; ugovor o licenci; licenca; open source softver; open source licenca; ugovor o licenci otvorenog kôda; kopileft; copyleft; opšta javna licenca; GNU licenca; BSD licenca; vlasnički softver; nevlasnički softver; neisključivo ustupanje; pactum de non petendo; oproštaj duga; pravna priroda.

Pretraga