Zbornik radova

POLOŽAJ, ULOGA I ORGANIZACIJA POKRAJINSKE UPRAVE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 59–79

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 342.25(497.113)“2010“

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0004

Autor:


Dr Zoran Lončar, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Nakon usvajanja Ustava Republike Srbije, tek je donošenjem Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine i Statuta AP Vojvodine, kao i na njemu zasnovanih pokrajinskih propisa, poput Odluke o Skupštini AP Vojvodine, Odluke o Vladi AP Vojvodine i Odluke o pokrajinskoj upravi koji su doneti 2010. godine, uspostavljen novi pravni okvir za delovanje pokrajinske uprave koji je zahtevao promenu samog položaja i uloga pokrajinske uprave. Bez obzira na mnogobrojne novine koje se javljaju u pogledu položaja i osnovnih zadataka i poslova koje danas vrše organi pokrajinske uprave u AP Vojvodini, neke od njih bi mogle da pretrpe, možda i ne toliko male promene, nakon donošenja odluke Ustavnog suda u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti osporenih odredbi Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine i Statuta AP Vojvodine.

Ključne reči:

pokrajinska uprava, AP Vojvodina, državna uprava, Statut AP Vojvodine

Pretraga