Zbornik radova

PRAVNI POLOŽAJ VLASTELE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2010, vol. XLIV, br. 1, str. 7–27

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 316.343-058.12(497.11)“04/14“

interdoi: 10.5937/zrpfns44-0001

Autor:


Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se ispituje pravni položaj vlastele – povlašćenog staleža u srednjovekovnoj Srbiji. Najpre se raspravlja o poreklu naziva vlatelin i o tome koji su se još izrazi koristili za vladajući sloj srpskog stanovništva. Zatim se govori o statusu vlastele i njenom odnosu prema vladaru. Najveći deo rada razmatra o raznim kriterijumima po kojima se vlastela delila: crkvena i svetovna, velika vlastela, mala vlastela i vlasteličići, baštinici i pronijari.

Ključne reči:

Vlastelin, boljar, arhont, velika vlastela, mala vlastela, vlasteličići, pronijari, baštinici, povelje, hrisovulje, ugovori sa Dubrovnikom,
Dušanov zakonik.

Pretraga